ทํา work permit ให้ ชาว ต่าง ชาติ มีขั้นตอนใดบ้าง มีเอกสารใดที่ต้องเตรียม 


ทํา work permit ให้ ชาว ต่าง ชาติ

work permit หรือใบอนุญาตทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องยื่นเรื่องขอกับประเทศที่คุณต้องการเดินทางไปทำงาน ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีข้อกำหนดในการจัดเตรียมเอกสาร รายละเอียด และเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของรัฐบาล ดังนั้นขั้นตอนในการทํา work permit ให้ ชาว ต่าง ชาติจึงมีความแตกต่างกันและใช้เอกสารที่ไม่เหมือนกันในบางส่วน ดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจรายละเอียดก่อนที่จะเริ่มต้นยื่นเรื่องขอใบอนุญาต 

ทํา work permit ให้ ชาว ต่าง ชาติมีขั้นตอนใดบ้าง มีเอกสารใดที่ต้องเตรียม 

วิธีการอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบที่คุณสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ดำเนินการด้วยตัวเอง 

ในกรณีที่ทํา work permit ให้ ชาว ต่าง ชาติครั้งแรก จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 

 • ต่างด้าวต้องได้รับวีซ่า NON-B เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการยื่นคำขออนุญาตตท. 1 ณ กรมแรงงาน กระทรวงแรงงานได้  
 • ระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลา 3 วันทำการ หลังจากยื่นคำขอดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 • คนต่างด้าวสามารถเข้ามารับใบอนุญาต work permit ได้ตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • แบบคำขอตท. 1 
 • สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมฉบับจริง 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง  
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่า ผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างและสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ / สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
 • หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (กรณีที่ไม่มายื่นด้วยตัวเอง) 

2. ทํา work permit ให้ ชาว ต่าง ชาติในกรณีนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการแทน  

ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 • ต่างด้าวต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า Non Immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ กรณีการขอวีซ่า Non-Immigrant ในต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว โดยในกรณีนี้ทางนายจ้างต้องยื่นคำขอตท. 3 แทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารตามหลักฐานที่กำหนด ณ กรมจัดหาแรงงาน (หากเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 7 วันทำการ) 
 • นำหนังสือแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำงานไปยื่นเรื่องขอวีซ่า Non Immigrant B ณ สถานทูตไทยประเทศนั้น ๆ  
 • เมื่อได้รับวีซ่า Non Immigrant B และคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 8 ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้เข้ามาทำงาน พร้อมทั้งยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่า ผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม / หนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน (ต้นฉบับ) / สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ / ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวทุกหน้า พร้อมฉบับจริง 

การทํา work permit ให้ชาวต่างชาติมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก แต่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข เอกสารที่ต้องใช้ ไปจนถึงคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยก่อน จึงค่อยตัดสินใจยื่นเรื่องขอ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าหรือย้อนหลังภายใน 90 วัน ตามกฎหมายหลังจากเดินทางมายังประเทศไทย