อบรมโฟล์คลิฟท์มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องให้ความสำคัญกับการอบรม


อบรมโฟล์คลิฟท์

โฟล์คลิฟท์หรือรถยกเป็นรถที่มีไว้เพื่อขนย้ายวัตถุ สินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม มีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุในระยะทางสั้นๆ รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์มีการพัฒนาไปมาก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้การขับขี่และการใช้งานรถอย่างปลอดภัย การอบรมโฟล์คลิฟท์เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมากมีประโยชน์อย่างไรและทำไมต้องอบรม มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

ประโยชน์ของการอบรมโฟล์คลิฟท์

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการขับรถโฟล์คลิฟท์หรือรถยกเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องจนนำไปสู่ความปลอดภัย
  • การอบรมโฟล์คลิฟท์เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก เพราะความรู้และความเข้าใจอย่างเดียวยังไม่พอแต่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยด้วย
  • ผู้เข้ารับการอบรมโฟล์คลิฟท์จะสามารถตรวจสอบความพร้อมของรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ได้ก่อนนำไปใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ตามมา
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมโฟล์คลิฟท์จะได้รู้เทคนิคต่างๆ มากมาย เช่น การดูกระจกโค้งเมื่อถึงจุดแยก การให้สัญญาณเสียงขณะขับรถในอุโมงค์ การตรวจเช็คเครื่องยนต์ประจำวัน วิธีการถอดงาและมุมองศาเพื่อยกสินค้าได้ทราบถึงเทคนิคการคำนวณน้ำหนักสินค้าที่ยกอย่างปลอดภัยเข้าใจสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการอบรมโฟล์คลิฟท์หรืออบรมรถยกนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เข้ารับการอบรม การอบรมโฟล์คลิฟท์นั้นมีความสำคัญเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจเกิดความประมาทไม่ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักมีรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ไว้สำหรับใช้งานและหากผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ดังนั้นการอบรมโฟล์คลิฟท์จึงเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ได้ปลอดปลอดภัย

สำหรับนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมโฟล์คลิฟท์สามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมโฟล์คลิฟท์ได้ทั่วไปเลือกศูนย์ฝึกอบรมที่เชื่อถือได้ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ส่วนบุคคลธรรมดาทั่วไปก็สามารถเข้ารับการอบรมโฟล์คลิฟท์ได้ เพื่อให้ได้รับใบวุฒิบัตรหลังจากผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำเอาใบวุฒิบัตรนั้นไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานได้ในลำดับต่อไป